M O N O Q R A F İ Y A L A R1 Əlican Qövsi Təbrizi «Divan»ının tekstoloji tədqiqi, Monoqrafiya, Bakı, Nurlan, 2006, 350s.

2 Qövsi Təbrizi «Divan» (elmi-tənqidi mətn), Monoqrafiya, Bakı, Nurlan, 2006, 800s.

3 XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası, Monoqrafiya, Bakı, Nurlan, 2011, 354s.

4 XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası (icmal və portret-oçerklər), Monoqrafiya, Bakı, Nurlan, 2012, 200s.

5 Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı, Monoqrafiya, Bakı, Elm və təhsil, 2013, 159s.

TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR

1 Əli Kərim.Qayıt. Şeirlər və poemalar Tərtib Bakı, Yazıçı, 1983 287s.

2 Mirzə İsmayıl Qasir. Şeirlər Tərtib Bakı, Yazıçı, 1983 198s. T.Nurəliyeva ilə

3 «Keçmişimizdən gələn səslər».V buraxılış Tərtib Bakı, Elm, 1987 238s. C.Qəhrəmanov, Z.Hacıyeva ilə

4 Əli Kərim. Seçilmiş əsərlər. I-II cildlər Tərtib Bakı, Azərnəşr, 1991 169+251s.

5 M.Ə.Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu Tərtib Bakı, Gənclik, 1991 111s. M.Əlizadə ilə

6 Əli Kərim. Mavi nəğmənin sahilində Tərtib Bakı, Yazıçı, 1991 198s.

7 Hacı Zeynalabdin Tağıyev Tərtib və ön söz Bakı, Şuşa, 1993 144s. Ə.Rəhimov, Ə.Bağırov ilə

8 Neyləyim, şeirlə dərd söyləyirəm Tərtib Bakı, Yurd, 1999 93s.

9 Tibet İncili və ya insan oğullarından ən yaxşısı müqəddəs İssanın həyatı Tərtib və ön söz Bakı, Mütərcim, 2002 33s.

10 «Azərbaycan əlyazma kitabı tarixi» fənnindən xüsusi kurs proqramı Proqram Bakı, Nurlan, 2002 23s.

11 Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri Tərtib Bakı, Lider, 2004 336s.

12 Tibet İncili Tərtib və ön söz İstanbul, İtil, 2004 60s.

13 Qövsi Təbrizi. «Divan» Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2005 448s.

14 Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri Tərtib və ön söz Bakı, Lider, 2005 326s.

15 Mürtəzaqulu xan Şamlu Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2006 74 s.

16 Nəcəfqudu bəy Şeyda. Şeirlər. Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2006 158s.

17 XVII əsr Azərbaycan lirikası (Antologiya) Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2008 340 s. M.Hüseyn iləi

18 Vəhid Qəzvini. Divan. Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2009 224s. A.Ramazanov ilə

19 Sadiq bəy Əfşar. Şeirlər Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2010 100s.

20 Təsir Təbrizi. Türkcə şeirlər Tərtib və ön söz Bakı, Nurlan, 2011 80s.

21 Sadiq bəy Əfşar. Türkcə məktublar Tərtib və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2012 86s.

22 Yusif bəy Ustaclu. Divan Tərtib və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2012 151s.

23 Əliabbas Müznib. Natəvan Xurşidbanu Tərtib və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2012 129s.

24 Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri. I cild. Tərtib Bakı, Şərq və Qərb, 2013 376s.

25 Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri. II cild Tərtib Bakı, Şərq və Qərb, 2014 496s.

26 Nəcəfqulu bəy Şeyda. “Gülşəni-maarif” təzkirəsi Tərtib və ön söz Bakı, Şərq və Qərb, 2014 266s.

27 Məhtimqulu Fəraqi. Divan. Tərtib və ön söz Bakı:”Elm və təhsil”, 2015 744s. İ.Osmanlı ilə

28 Mirzə Baxış Nadim. Seçilmiş əsərləri Tərtib və ön söz Bakı: “Alatoran”, 2018 250s. R.Kərimov.

29 İbrahim Tahir qarabaği. Ömər Xəyyam rubailərindən tərcümələr. Bakı: “Elm və təhsil” 2019. Sevər Cabbarli ilə

30 Cahana sığmaz Nəsimi (Qəzəllər). Bakı: Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi, 2019

REDAKTORU OLDUĞU KİTABLAR

1 Musa Adilov. Biblioqrafiya Redaktə Bakı, Örnək, 2000 72s.

2 Molla Cuma. Seçilmiş əsərləri. I cild Redaktə Bakı, Örnək, 2000 226s.

3 Elmira Seyidbəyli. Naxçıvan torpaq mülkiyyətinə aid XVII-XVIII əsr Kəngərli arxeoqrafik sənədləri Redaktə Bakı, Elm, 2000 229s.

4 İsmail Qasprinski. Türküstan üləması Redaktə və ön söz Bakı, Örnək, 2001 55s.

5 Bəxtiyarnamə (Yazılı dastan abidəsi) Redaktə Bakı, Nurlan, 2002. 70s.

6 Hüseyn əfəndi Qayıbov. Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir. III cild Redaktə Bakı, Mütərcim, 2002 251s.

7 Məmməd Adilov. Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi ortoqrafiya məsələləri Redaktə Bakı, Nurlan, 2002 200s.

8 Məmməd Səid Ordubadi arxivindəki məktublar Redaktə Bakı, Nurlan, 2002 98s.

9 Qardaş köməyi Redaktə Bakı, Nurlan, 2002 200 s.

10 Besim Atalay. Türk böyükləri və ya türk adları Redaktə Bakı, Nurlan, 2004 128s.

11 Mirzə Məhəmməd Katib. Şeirlər Redaktə və ön söz Bakı, Şuşa, 2004 56s.

12 Həsən bəy Zərdabinin bioqrafiyası və epistolyar irsi Redaktə Bakı, Nurlan, 2006 184s.

13 Məmməd Adilov. Azərbaycan paleoqrafiyası Redaktə Bakı, Elm, 2010 224s.

14 Əhməd Cəmil. Dünyanın gözəlliyi. Seçilmiş əsərləri Redaktə Bakı, Nurlan, 2010 282s.

15 Memmed Adilov. Azerbajdzsani török keziratok Magyarorszagon (Macar dilində) Redaktə Buxarest, 2010 22s.

16 Kişvəri. Türk divanı Redaktə Bakı, Nurlan, 2010 105s.

17 Yusifli Cavanşir. Əli Kərim üslubu, yaxud fərdi yaradıcılıqdan ədəbiyyat tarixinə baxış Redaktə Bakı, Mütərcim, 2010 64s.

18 Üzeyir Hacıbəyli. Bayrağımız sarsılmazdır Redaktə Bakı, Avrasiya Press, 2011 428s.

19 Mustafa ağa Şuxi. Divan Redaktə Bakı, Nurlan, 2011 186s.

20 Zülfüqar bəy Hacıbəyovun arxivinin təsviri Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2012 106s.

21 Xurşidbanu Natəvan. Neçin gəlməz Redaktə və ön söz Bakı, Təhsil, 2012 160s.

22 Məsiağa Məhəmmədi. Tərcümə çələngi Redaktə və ön söz Bakı, Nurlan, 2012 312s.

23 Altay Məmmədov. Tanıdığımız Əli Kərim Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2012 429s.

24 Əliabbas Müznib. Əsərləri Redaktə və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2012 133s.

25 Cavadova Esmira. Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri Redaktə Bakı, Elm və Təhsil, 2012 165s.

26 İbrahimov Ağəmi, Məmmədova Mehri. Mirzə Fətəli Axundzadə arxivinin izahlı təsviri Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2012

27 Azər Buzovnalı. Əsərləri. Redaktə və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2013 324s.

28 Turxan Gəncəyi. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi-tənqidi mətni Redaktə və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2013 381 s.

29 Məmməd Səid Ordubadi. Birinci min günümüz Redaktə Bakı, Elm və Təhsil, 2013 62s.

30 Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Zəkəriyyə Ər-Razi. Müxtəsər tibb kitabı Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2013 97s.

31 Hüseyn Əfəndi Qayıbov. Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir. IV cild Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2013 368s.

32 M.Hüseyni. Saib Təbrizinin türkcə şeirlərinin elmi-tənqidi mətni Redaktə və ön söz Bakı, Elm və təhsil, 2013 100s.

33 Süleymanova Nailə. İlahiyyata dair əlyazmalar kataloqu. I cild Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2014 233s.

34 Ələkbərli Fərid. Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid əlyazmalar Redaktə Bakı, Elm və təhsil, 2014 75s.

35 Деятельность Гасан бека Меликова (Зардаби) в Бакинской городской Думе Redaktə Баку, Элм ве техсил, 2015, 554с.

36 Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar. Redaktə Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2015, 224 səh.

37 Mirzə Mehdi xan Astrabadi. İnşa Redaktə və ön söz Bakı, “Elm və təhsil” 2016 163s.

38 Əhməd Cəmil. Şeirlər və məqalələr. I cild Redaktə Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2016, 560s.

39 Qürbətdən gələn səslər (Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət həyatı). Redaktə Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 512s.

40 Sevgi Məktubları(Mirzə İbrahimov). Redaktə Baki, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2016, 103s.

41 Afaq Əliyeva, Pərvanə Teyyubova. Qulam Məmmədli arxivinin təsviri. Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 163s.

42 Cahangir Qəhrəmanov. Arxeoqrafik sənədlərin təsviri. Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 136s.

43 Nailə Süleymanova. İlahiyyata dair əlyazmalar kataloqu. II cild. Redaktə Bakı, 2017, 188s.

44 Nailə Səmədova. Məmmədəli Sidqinin şəxsi fondu . Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 748s.

45 Nailə Mustafayeva. XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrı. Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 352 s.

46 İbrahim Tahir. Seçilmiş qəzəlləri. Redaktor və ön söz. Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2017,464 s.

47 Vəli Əliyev. Şahmat milyonlarla insanın sevimli oyunudur. Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 266 s.

48 Mir Möhsün Nəvvab. Təzkireyi-Nəvvab Redaktə Bakı, “Elm”, 2018 740 s.

49 Üzeyir Hacibəyli arxivinin təsviri Redaktə Bakı, “Elm”, 2018 440 s.

50 Tibbə dair əlyazmalar kataloqu Redaktə Bakı, “Avropa nəşriyyatı” 382 s.

51 Фарзалиев А.М, Мамедова Р.М. Каталог тюркоязычных рукописей института рукописей НАН Азербайджана. Сочинения по истории и географии Redaktə Bakı, “Elm və təhsil”, 2018 224 c.

52 Elnurə Vaqif qizi Babayeva Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-Əruz”unun türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri Redaktə Bakı, “Ecoprint”, 2019 176 s.

53 З.М.Мамедова. Краткий медицинский справочник древности Redaktə Bakı, “Ecoprint”, 2019 176 s.

54 Dr. Telli Akhun Korkmaz Türk-Rus münasibetler baxımından Əhməd Rəsmi Əfəndi və “Xülasətül-Etibar” əsəri Redaktə Bakı, “Elm və təhsil” 2019 275 s.

55 Пири Реис. Книга о мореплавании (Китаб-Бахриййе) Redaktə Баку «Есорrint», 2019 704 s

56 Musabəyli Azadə Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmalar toplu kataloqu. 4 cilddə.I cild (Əsər adları üzrə) Redaktə Bakı: “Elm”, 2018 592 s

57 Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmalar toplu kataloqu. 4 cilddə. II cild (Əsər adları üzrə) Redaktə Bakı: “Elm”, 2018 584 s.

58 Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitundakı türkdilli əlyazmalar toplu kataloqu. 4 cilddə. III cild ( Şəxs adları üzrə) Redaktə Bakı: “Elm”, 2018 352 s.

59 Musabəyli Azadə.Əlyazmalar İnstitundakı türkdilli əlyazmalar toplu kataloqu. 4 cilddə. IV cild.(Şəxs adları üzrə) Redaktə Bakı: “Elm”, 2018 336 s.

Tam ədəbiyyat siyahısını yükləmək üçün klikləyin