AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Elnurə Babayevanın “Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-Əruz”unun türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri” adlı kitabı işıq üzü görüb. Kitabın elmi redaktorları Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və fil.ü.e.d., professor Tərlan Quliyevdir. Monoqrafiyanın rəyçiləri fil.ü.e.d. Nailə Səmədova və fil.ü.f.d. Nailə Mustafayevadır.

Təqdim olunan monoqrafik araşdırma klassik fars ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri XV əsrdə yaşayıb yaratmış Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-Əruz” əsəri haqqındadır. Tədqiqat işi Caminin farsca yazdığı bu əsərinin XIX əsrdə türkcəyə tərcümə olunmuş mətni üzərində aparılıb. Monoqrafiyada Əbdürrəhman Cami bir əruzşünas kimi tanıdılıb və onun “Risaleyi-Əruz” əsərinin osmanlıca tərcüməsinin tekstoloji xüsusiyyətləri tədqiq olunub. Əsərin orijinalı ilə Cəfər Təyyarın türkcəyə tərcümə etdiyi mətn arasındakı oxşar və fərqli filoloji xüsusiyyətlər araşdırılıb.

Bu araşdırma Azərbaycanda Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-Əruz” əsərinin türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri mövzusunda ilk addımdır.

manuscript.az