Bu günlərdə “Şəxsi arxivlər və epistolyar nümunələr” kitabı işıq üzü görüb. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Quliyevanın müəllifi olduğu nəşrin elmi redaktoru institutun şöbə müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru Nailə Səmədovadır.

“Ecoprint” nəşriyyatının mətbəəsində çap olunan kitabın rəyçiləri institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov və elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfzadədir. Gənc alim tərəfindən Rəşid bəy Əfən­di­ye­v, Süleyman Sani Axun­do­v, Cəfər Cab­bar­lı­, Qulam Məm­mədli­, Salman Müm­ta­z və di­gər­ görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi arxivlərindəki mək­tub­la­r ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb olunur. Azər­bay­can ədiblərinin ədə­bi epis­tol­yar ir­si AMEA Mə­həm­məd Fü­zu­li adı­na Əl­yaz­ma­lar İns­ti­tu­tun­da mü­ha­fi­zə olu­nan konk­ret nü­mu­nə­lə­rə is­ti­nad edil­mək­lə araş­dı­rılır. Sözügedən monoqrafiyada ədə­bi epis­tol­yar ir­sin ədə­biy­yat və ic­ti­mai fi­kir ta­ri­xi­miz­də ye­ri və ro­lun­dan bəhs edil­ir.

manuscript.az